дополнительный отпуск матерям одиночкам
  (495)125-15-52
 • ОТПУСК

  в Москве
  по доступной цене

 • СКИДКИ

  Как получить скидку?
  Акция для всех!

 • ГРАФИК

  Предоставляем
  помощь, оформлении заявлений
  на отпуск

 • БЛАНКИ

  Бланки и
  заявления, на все
  виды услуг

 • ЗАЯВЛЕНИЯ

  Цены на все услуги
  в нашей компании

 • СПРАВКИ

  Составим Вам
  любое
  заявления

 • Контакты

  Информация о нашей
  компании тел. адрес,
  карта подъезда.

Дополнительный отпуск матерям одиночкам. Дополнительный оплачиваемый

дополнительный отпуск матерям одиночкам

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


14.04.2008 N 235/0/15-08/13


Роз'яснення щодо застосування статті 19 Закону України "Про відпустки" (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)


Умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки одинокій матері


Поняття одинокої матері визначено в постанові Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. N 9 (із змінами) "Про практику розгляду судами трудових спорів". Згідно з п. 9 цієї постанови одинокою матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.


За цим визначенням для визнання "іншої жінки" одинокою потрібно дві ознаки: вона сама і виховує, і утримує дитину.


Після набрання чинності Законом України "Про відпустки" таке визначення одинокої матері для реалізації норм цього Закону не має застосовуватись, оскільки в п. 5 ч.

12 ст. 10 цього Закону визначено поняття одинокої матері як такої, яка виховує дитину без батька. Отже, участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої (Ротань В. Зуб І. Стичинський Б. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю; 6-те вид. доп. і перероб. - К. А.С.К. 2006). Це означає, що для встановлення права на додаткову відпустку має застосовуватись таке визначення одинокої матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка сама виховує дитину, якщо батько не проживає разом з дитиною та відсутні інші докази його участі у вихованні дитини, і за цих самих умов жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлена).


Для отримання додаткової соціальної відпустки жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, має подати; копію свідоцтва про народження дитини і довідку органів запису актів громадянського стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей про батька дитини; жінка, яка є вдовою, - копію свідоцтва про народження дитини та копії свідоцтва про укладення шлюбу та свідоцтва про смерть чоловіка.


Законодавством не передбачено, які саме документи має подати жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлена).


Питання виховання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України.


Згідно зі ст. 157 цього Кодексу питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов'язків тим з них, хто проживає окремо від дитини.


По письменному заявлению одного из родителей для ухода за детьми-инвалидами инвалидами с детства до достижения ими 18-летнего возраста предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (статья 262 ТК РФ ). Неиспользованные в том или ином месяце дополнительные выходные дни на другой срок не переносятся и не суммируются.


В каких случаях могут уволить мать-одиночку
Согласно статья 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается. за исключением:

 1. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (п.1 ст. 81 ТК РФ );

 2. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ );

 3. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ст. 81 ТК РФ ):

  • прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

  • появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

  • разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

  • совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

  • решение суда о лишении ответчика родительских прав;


   решение органов опеки и попечительства или суда об участия отца в воспитании ребенка;


   определение суда или постановление следователя о розыске ответчика по делу по иску о взыскании алиментов;


   акт, составленный социально-бытовой комиссией, созданной первичной профсоюзной организацией, или какой-либо другой комиссией, созданной на предприятии, в учреждении, организации, либо акт исследования комитетом самоорганизации населения, в котором со слов соседей (при наличии их подписей в акте) подтверждается факт отсутствия участия отца в воспитании ребенка;


   справка из школы о том, что отец не принимает участие в воспитании ребенка (не общается с учителями, дополнительный отпуск матерям одиночкам забирает ребенка домой, не принимает участие в родительских собраниях) и т. п.


   Предоставление только копии свидетельства о расторжении брака и справки из ЖЭКа о регистрации местожительства не дает достаточных оснований утверждать, что отец не принимает участия в воспитании ребенка.


   Следовательно, в случае предоставления работницей какой-либо справки, в которой с достаточной достоверностью подтверждается отсутствие участия отца в воспитании ребенка в 20072011 гг. она будет иметь право за эти годы получить соответствующие отпуска. Если же такие справки не будут предоставлены, женщина имеет право на социальный дополнительный отпуск как мать-одиночка на основании решения суда о лишении отца родительских прав начиная с 2012 г.


   Законодательством не предусмотрен срок давности, после которого утрачивается право на дополнительный социальный отпуск работникам, имеющим детей. Поэтому если работник по каким-то причинам не воспользовался этим правом и не использовал этот отпуск за прошедший год или же за несколько предыдущих лет, он имеет право использовать этот отпуск, а в случае увольнения независимо от оснований ему должна выплачиваться компенсация за все неиспользованные дни отпуска согласно ст. 24 Закона об отпусках.


   С января 2010 г. в связи со вступлением в силу Закона № 1343 увеличена продолжительность дополнительного отпуска работникам, имеющим детей.


   Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска с 2010 г. составляет 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. Однако при наличии нескольких оснований для предоставления такого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней (ст. 1821 КЗоТ, ст. 19 Закона об отпусках).


   Учитывая то, что согласно ст. 58 Конституции законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, продолжительность неиспользованных социальных дополнительных отпусков работникам, имеющим детей, за прошлые годы должна определяться в соответствии с нормами законодательства, действовавшими в то время.


   То есть с 2004 г. по 2009 г. включительно мать-одиночка имела право на этот отпуск продолжительностью 7 календарных дней за каждый год (перечень лиц, имеющих право на указанный дополнительный отпуск, дополнен категорией «мать-одиночка» на основании Закона № 2128).


   Татьяна Сташкив. заместитель директора Департамента заработной платы и условий труда — начальник отдела условий, режимов труда, нормирования и профессиональной классификации Минсоцполитики Украины


   Перечень использованных документов

   • КЗоТ — Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г.

   • Семейный кодекс — Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. № 2947-III

   • Закон об отпусках — Закон Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР «Об отпусках»

   • Закон № 1343 — Закон Украины от 19.05.2009 г. № 1343-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей»

   • Закон № 2128 — Закон Украины от 22.10.2004 г. № 2128-IV «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отпусках»

   • Постановление № 9 — постановление Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.92 г. № 9 «О практике рассмотрения судами трудовых споров»


   Еще материалы на тему:

   • 23.08.2013. № 32 Дополнительный социальный отпуск разведенной женщине, воспитывающей ребенка без отца

   Разведенная женщина воспитывает ребенка в возрасте 6 лет, родившегося в браке, имеющего фамилию отца, получает алименты от отца ребенка, который живет в другом городе и не принимает участия в воспитании ребенка. Имеет ли она право на дополнительный социальный отпуск как мать-одиночка.


   Включается ли пособие по временной нетрудоспособности в фактический заработок при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков.


   Начисляется ли единый взнос на суммы компенсации за неиспользованный отпуск, которая выплачивается работнику в связи с его смертью.


   Женщина имеет статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, категории 2, эвакуирована в 1986 г. из зоны отчуждения. Согласно Закону № 796 лицам, отнесенным к категориям 1 и 2, государство гарантирует компенсации и льготы по использованию очередного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 16 календарных дней. Женщина является госслужащим, работает в Госпотребинспекции Украины с 03.05.2012 г. Ей необходимо взять основной отпуск, но она еще не проработала шесть месяцев без перерыва. Может ли она взять полный ежегодный отпуск, учитывая нормы этого Закона.


   Получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100%.


   Декретный отпуск лицу, отнесенному к категории 4.   Комментарии


   Тема: Виды отпусков
   Опубликовано Valha Kartashova в 10:00

   в связи с отпуском
   Насыщенная программа, увлекательные маршруты!
   ______________________________________________________________

   Оставить комментарий